fritidsjob

Områdesekretariatet er ansvarlig for gennemførelsen af en fritidsjobindsat, der går på tværs af de tre helhedsplaner Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed. Aktiviteten er et supplement til de aktiviteter, som de tre helhedsplaner selv iværksætter under indsatsområde ”Uddannelse, beskæftigelse og erhverv”.

Det overordnede formål med indsatsen er at styrke de unges muligheder for at få et ordinært fritidsjob som basis for sidenhen at komme i uddannelse og beskæftigelse. Derudover at bryde med den negative sociale arv, der er knyttet til arbejdsløshed.

Indsatsens målgruppe er primært alle 15 – 17 årige i de tre boligområder, i alt ca. 260 unge.

Målene for indsatsen er at støtte de unge i at komme i ordinært fritidsjob og fastholde dem heri.Dette mål søges opnået gennem aktiviteter der: Styrker de unges kompetencer vedr. jobsøgning i form af kursusforløb, styrker videndeling og kompetenceudvikling for medarbejdere i boligområderne, som arbejder med fritidsjobprojekterne, styrker og forankrer den kommunale indsats for at hjælpe de unge til at få et fritidsjob og styrker samarbejdet med det lokale erhvervsliv for at øge de unges mulighed for at få et fritidsjob.

Hvorfor en fritidsjobindsats?

Flere undersøgelser viser, at fritidsjob markant øger unges muligheder for at komme i uddannelse og beskæftigelse. Bl.a. viser en undersøgelse fra Rambøll, at unge indvandrere og efterkommere med fritidsjob har 2½ gange større sandsynlighed for at komme i beskæftigelse, end hvis de ikke har fritidsjob. Undersøgelsen viser endvidere, at fritidsjob giver øget selvværd, ansvarsfølelse, netværk samt kendskab til og erfaringer med arbejdsmarkedet.
Samtidig ved man, at unge i udsatte boligområder har vanskeligere ved at komme i fritidsjob end øvrige unge. Det skyldes bl.a., at de unge og deres forældre i de udsatte boligområder ikke har et stærkt netværk, samt at forældrene oftest selv har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er en tydelig sammenhæng mellem unges og deres forældres tilknytning til arbejdsmarkedet.[1] Men undersøgelser har samtidig vist, at fritidsjob kan øge chancen for at bryde den sociale arv for unge af forældre med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis du vil vide mere om indsatsen kontakt da John Karstensen eller Dorthe Qwist Greve